Дистрибуція контенту

дистрибуція контенту

Кон­тент-мар­ке­тинг буде справж­нім літа­ком, який зле­тить і доста­вить ваш про­дукт куди зав­год­но тіль­ки за однієї умо­ви — якщо у ньо­го буде два кри­ла. Пер­ше кри­ло — сам кон­тент. Дру­ге — дис­три­бу­ція кон­тен­ту або кана­ли поши­рен­ня. Оче­вид­но, що оби­д­ва кри­ла мають бути іде­аль­но пра­виль­ни­ми, щоб політ вдав­ся. Який сенс писа­ти гар­ний текст, що залу­чає, якщо через погане про­су­ван­ня його ніх­то не поба­чить? Тому в циф­ро­во­му мар­ке­тин­гу існує стра­те­гія поши­рен­ня кон­тен­ту — пок­ро­ко­вий план отри­ман­ня мак­си­му­му кори­сті від пуб­ліка­цій. Ниж­че ми роз­г­ля­не­мо основ­ні кро­ки для побу­до­ви такої стратегії.

 

 

Знайдіть свою аудиторію

Спо­чат­ку важ­ли­во визна­чи­ти міс­це, де про­во­дить час ваша ауди­торія. Мова йде не про фізич­ну лока­цію (хоча це може бути корис­но для інших цілей), а про те міс­це, де ваші потен­цій­ні клієн­ти чита­ють нови­ни та отри­му­ють інфор­ма­цію про ваш біз­нес. Це може бути все що зав­год­но: новин­ні сай­ти, тема­тич­ні медіа, Facebook, кана­ли в Теле­грам, YouTube тощо. Знай­ти таке міс­це — це потра­пи­ти в точ­ку! Вся подаль­ша стра­те­гія поши­рен­ня кон­тен­ту піде, як по маслу.

Не завжди оче­вид­но, що той чи інший канал напов­не­ний вашою ауди­торією. Буває, що несподі­ва­но вели­кий тра­фік або ліди при­но­сить канал, на який ви зов­сім не роз­ра­хо­ву­ва­ли. Ви дума­ли, що ваша ауди­торія у Фейс­бу­ці, а вона у Тік-Ток, напри­клад. Таке трап­ляєть­ся дуже часто. Тож, якщо ви не вели­ка ком­панія, яка вздо­вж і впо­пе­рек дослі­ди­ла поведін­ку всіх сег­мен­тів своєї цільо­вої ауди­торії й точ­но знає, де її шука­ти, ваш варіант — постій­ні екс­пе­ри­мен­ти. Про­буй­те поши­рю­ва­ти кон­тент скрізь і все ретель­но вимірюй­те. Дея­кі кана­ли не «вистрілю­ють» одра­зу, їм потрі­бен час. Дея­кі дають неве­ли­кий тра­фік, зате з висо­кою кон­вер­сією. Вит­ра­тив­ши час і дея­кі зусил­ля, ви знай­де­те на чому зосе­ре­ди­ти­ся і ваша дис­три­бу­ція кон­тен­ту запра­ц­ює як годинник.

 

 

Не соромтеся витрачати гроші

Багатьом ще важ­ко зро­зу­міти, що за поши­рен­ня кон­тен­ту потріб­но пла­ти­ти. Здаєть­ся, що достат­ньо роз­мі­сти­ти стат­тю в блозі та насо­лод­жу­ва­ти­ся про­чи­тан­ня­ми. Інтер­нет же ство­ре­ний, як засіб поши­рен­ня інфор­ма­ції, ще й пла­ти­ти за це? Але якщо ви хоче­те успіш­но про­да­ва­ти — дове­деть­ся вкла­сти гро­ші в циф­ро­вий мар­ке­тинг. Напри­клад, у про­су­ван­ня постів у соціаль­них мере­жах, вико­ри­стан­ня Google Ads або купів­лю рекла­ми в інфлю­ен­серів з висо­ки­ми охоплен­ня­ми ауди­торії. Все ще замо­в­ля­ють натив­ну рекла­му в медіа, опла­чу­ють вся­ку джин­су, є й інші сум­нів­ні мето­ди. Але все, що доб­ре пра­ц­ює — коштує гро­шей. Чіт­ко визна­чте міс­це дис­ло­ка­ції вашої ауди­торії (див. попе­ред­ній пункт) і заплатіть за свою ефект­ну появу в цьо­му місці.

 

 

Використовуйте соціальні мережі на повну

А ось це дійс­но без­ко­штов­но! Якщо, звіс­но, виклю­чи­ти тар­ге­то­ва­ну рекла­му. Соціаль­ні мере­жі — важ­ли­ва части­на стра­те­гії поши­рен­ня кон­тен­ту, адже саме тут ваш біз­нес може­те бути мак­си­маль­но актив­ним. Регу­ляр­ні пости Instagram, Facebook, Telegram, відео на YouTube чи TikTok — обо­в’яз­ко­ва части­на процесу.

Які б змі­ни не від­бу­ва­ли­ся з вашим біз­не­сом — роз­ка­жіть про них своїм перед­плат­ни­кам, так ви ско­ро­ти­те дистан­цію з ними та посту­по­во здо­бу­де­те репу­та­цію від­кри­то­го і про­зо­ро­го біз­не­су. А така від­кри­тість пород­жує дові­ру. А дові­ра — най­важ­ливі­ша мет­ри­ка біз­не­су, яку склад­но виміря­ти через її якіс­ний харак­тер, але вона впли­ває прак­тич­но на все в бізнесі.

Серед ваших під­пис­ни­ків можуть бути ваші клієн­ти і ваші потен­цій­ні клієн­ти. Ваші пости гріти­муть цю ауди­торію до того момен­ту, коли у неї акту­алі­зуєть­ся потре­ба купи­ти те, що ви про­дає­те. Гріх — упу­сти­ти такий шанс.

Най­кра­ще роби­ти різ­ні пости для різ­них май­дан­чи­ків: дея­ким необ­хід­ний гар­ний візу­ал, іншим — ґрун­тов­ний текст. Кон­вер­туй­те теми в різ­ні фор­ма­ти. Про одне й те саме мож­на зня­ти ролик і напи­са­ти статтю.

 

 

Відстежуйте результати в дистрибуції контенту

Це етап аналі­зу, на яко­му ви визна­чає­те що зі стра­те­гії дис­три­бу­ції пра­ц­ює, а що ні. Роз­робіть KPI (Key Performance Indicator) — «клю­чо­вий показ­ник ефек­тив­но­сті». Вико­ри­сто­вуй­те KPI для кож­но­го кана­лу, який ви під’єд­на­ли. Таким чином ви діз­нає­те­ся про резуль­та­ти вико­на­ної робо­ти та, в разі невда­чі, змо­же­те змі­ни­ти стра­те­гію поши­рен­ня кон­тен­ту. Якщо ж усе йде доб­ре — змо­же­те поси­ли­ти вже вико­ри­стані мето­ди дис­три­бу­ції, скон­цен­тру­ва­ти­ся на най­к­ра­щих прак­ти­ках. Це важ­ли­во: від­сте­жу­ва­ти про­грес і вно­си­ти необ­хід­ні змі­ни. Без цьо­го робо­та буде топ­тан­ням на місці.

 

 

Метриками можуть бути:

  • реєстра­ції;
  • опла­ти;
  • під­пис­ки;
  • пере­гля­ди;
  • вар­тість кліка на пост (CPC);
  • репо­сти.

 

Не бійтеся пробувати нове

Навіть якщо ви вже визна­чи­ли­ся з іде­аль­ною плат­фор­мою для поши­рен­ня кон­тен­ту — не зупи­няй­те­ся на досяг­ну­то­му. Тестуй­те нові кана­ли для комуніка­ції: под­ка­сти, стрі­мін­го­ві плат­фор­ми, сел­фпа­б­лі­шинг серві­си тощо.

Якщо вам важ­ко розібра­ти­ся в ново­му сервісі чи плат­фор­мі, ви завжди може­те звер­ну­ти­ся по допо­мо­гу до про­фесій­них кон­тент-аген­цій, вони роз­бе­ру­ть­ся і допоможуть.

 

 

Контролюйте весь цикл контенту

Створіть стра­те­гію, потім групу або чат, додай­те туди всіх при­чет­них до кон­тен­ту спів­робіт­ни­ків і сте­ж­те за тим, щоб це все не пере­тво­ри­ло­ся на бала­ган. Кон­тент і його поши­рен­ня — така ж важ­ли­ва части­на біз­не­су, як вироб­ниц­тво і логістика.

Поста­рай­те­ся яко­мо­га глиб­ше загли­би­ти­ся в суть питан­ня і деталь­но окрес­ли­ти мету, спо­со­би та очіку­вані резуль­та­ти від поши­рен­ня кон­тен­ту. Файл має місти­ти кон­тент (ТЗ для копірайтера/дизайнера або вже гото­вий пост), кана­ли для його поши­рен­ня, дату і час пуб­ліка­ції. Все інше — на ваш розсуд.

Кон­тент — це про­дукт із влас­ним цик­лом. На всіх ета­пах цьо­го цик­лу має бути кон­троль. Якщо вам склад­но під­т­ри­му­ва­ти належ­ний рівень яко­сті цьо­го про­дук­ту, особ­ли­во дис­три­бу­цію кон­тен­ту — деле­гуй­те цю робо­ту спе­ціалі­зо­ваній аген­ції та роз­ви­вай­те основ­ний продукт.

 

 

Залиш­те заявку:

[simple_contact_form]