Як створити SMM стратегію? Покрокова інструкція

створення smm стратегії

Голов­ний міф про SMM пов’я­за­ний з непра­виль­ним сприй­нят­тям — здаєть­ся, що це досить про­сто. Адже це знайо­ме сере­до­ви­ще, в яко­му ми і так обмі­нює­мо­ся кон­тен­том з дру­зя­ми — що тут склад­но­го і для чого вза­галі потріб­на SMM стратегія?

А тут ще маса при­кла­дів успіш­них брен­дів, у яких і у фейс­бу­ці, і в інс­та­гра­мі все вихо­дить лег­ко і про­сто. Бери й роби!

Насправ­ді, за уяв­ною про­сто­тою стоїть серй­оз­на робо­та, особ­ли­во, якщо потріб­на комуніка­ція одра­зу в декіль­ках соціаль­них мережах.

Онов­лю­ва­ти про­філі, вза­є­модія­ти з ауди­торією, щод­ня гене­ру­ва­ти новий кон­тент, коор­ди­ну­ва­ти дії з політи­кою ком­панії, внут­ріш­ні­ми екс­пер­та­ми, спіл­ку­ва­ти­ся з ліде­ра­ми думок, залу­ча­ти перед­плат­ни­ків і утри­му­ва­ти послі­дов­ність комуніка­ції брен­да в кож­ній точ­ці вза­є­модії — все потріб­но зв’я­за­ти в єди­ний візерунок.

Сьо­год­ні я пока­жу вам, як побу­ду­ва­ти стра­те­гію в соціаль­них мере­жах за кіль­ка кро­ків, без зай­вої метушні.

Пої­ха­ли!

 

Крок 1. Визначаємо мету, щоб створити SMM стратегію

Без цьо­го ні кро­ку далі! Перед почат­ком будь-якої актив­но­сті потріб­но поста­ви­ти запи­тан­ня — що ви хоче­те отри­ма­ти в результаті?

Тисячі ком­паній заве­ли про­філі в Тік-Ток, про­сто тому, що «всі заве­ли про­філі в Тік-Ток». Це не мета. І реалі­за­ція тако­го зав­дан­ня пере­тво­рить­ся на без­глуз­ду робо­ту, яка три­ва­ти­ме недовго.

У нашо­му випад­ку ста­ви­мо собі запи­тан­ня — що ми хоче­мо отри­ма­ти від тако­го кана­лу, як, напри­клад, Facebook?

Під час поста­нов­ки мети потріб­но вра­хо­ву­ва­ти важ­ли­вий момент. Не всі плат­фор­ми ство­рені для про­да­жів. Біз­не­су іноді склад­но це зро­зу­міти. Схо­же на ситу­а­цію, коли ви познай­о­ми­ли­ся з люди­ною, яка дуже захопле­на влас­ною спра­вою і без кін­ця тара­то­рить про неї. Ви її слу­хає­те годи­ну, дві, а на наступ­ну зустріч про­сто не приходите.

У випад­ку з про­да­жа­ми в соціаль­них мере­жах (мова тут не про спе­ціалі­зо­вані інстру­мен­ти, на кшталт тар­ге­то­ва­ної рекла­ми) над­мір­на комер­цій­на актив­ність сприй­маєть­ся ще гір­ше. А кожен про­да­ве­ць, навіть якщо він дуже вірить у свій про­дукт і гото­вий роз­по­ві­да­ти про ньо­го годи­на­ми, роз­гля­даєть­ся, як викра­дач часу.

Тому соціаль­ні мере­жі — це не інстру­мент про­да­жів, а про­стір для нав­чан­ня ауди­торії, побу­до­ви сто­сун­ків, спів­пра­ці з під­пис­ни­ка­ми, демон­стра­ція екс­перт­но­сті, мож­ливість діли­ти­ся кори­стю через кон­тент. Це дов­га гра, а не швид­кі продажі.

Для поста­нов­ки мети, я реко­мен­дую ста­ру і перевіре­ну мето­ди­ку SMART. Хто не в кур­сі, SMART (СМАРТ) дає змо­гу на ета­пі ціле­по­кла­дан­ня уза­галь­ни­ти всю наяв­ну інфор­ма­цію, вста­но­ви­ти прий­нят­ні тер­мі­ни робо­ти, визна­чи­ти необ­хід­ні ресур­си, нада­ти всім учас­ни­кам про­це­су ясні, точ­ні, кон­крет­ні завдання.

smart цели для smm стратегии

SMART є абревіа­ту­рою з кри­терія­ми мети.

 • Specific (точ­но сформульована);
 • Measurable (вимірю­ва­на);
 • Achievable (досяж­на);
 • Relevant (акту­аль­на);
 • Time bound (при­в’я­за­на до терміну).

Напри­клад, у вас є біз­нес-мета — зрос­тан­ня брен­ду. Тоді від­по­від­на мета в соц­ме­ре­жах буде — зрос­тан­ня впізна­ва­но­сті брен­ду. А мет­ри­кою, яка це виміряє, може ста­ти зрос­тан­ня під­пис­ни­ків, репо­стів тощо.

Або ви хоче­те зро­би­ти клієн­тів більш лояль­ни­ми. У соціаль­них мере­жах для цьо­го потріб­но підви­щу­ва­ти залу­ченість (engagement) з мет­ри­ка­ми зрос­тан­ня комен­тарів, лай­ків тощо.

Усі цілі перевіряє­мо за SMART.

 

Крок 2. Вивчаємо цільову аудиторію

І зно­ву зга­дає­мо золо­те пра­ви­ло кон­тент-мар­ке­тин­гу — Know Your Audience (Знай Свою Ауди­торію).  У цен­трі стра­те­гії SMM — люди­на (клієн­то­цен­тро­ваність), це озна­чає, що вам потріб­но точ­но з’я­су­ва­ти, хто ваша ауди­торія, де і як ці люди про­во­дять час, і який кон­тент вони хочуть бачи­ти у своїх стрічках.

Перш ніж поча­ти, реко­мен­дую вит­ра­ти­ти дея­кий час на ство­рен­ня точ­них образів ауди­торії (пер­со­на­жів). Чим кра­ще ви знає­те цільо­ву ауди­торію, тим лег­ше буде ство­рю­ва­ти кон­тент, який вони хочуть бачити.

Вивчіть наявні дані

Подивіть­ся на про­філі ваших клієн­тів і поточ­них під­пис­ни­ків у соціаль­них мере­жах, роз­сил­ках — що там ще у вас є?

Вико­ри­сто­вуй­те Google Analytics, щоб дізнатися:

 • Які соціаль­ні мере­жі при­но­сять най­біль­ше трафіку;
 • Який кон­тент най­кра­ще працює;
 • Скіль­ки лідів, заван­та­жень, під­пи­сок ви отри­мує­те з кож­но­го каналу;
 • Чи охо­плює­те ви потріб­ну ауди­торію за допо­мо­гою кон­тен­ту, який вико­ри­сто­вує­те зараз.

Опи­тай­те ваш кол-центр або мене­джерів з про­да­жу, що вони можуть роз­по­ві­сти про ваших клієн­тів? Зробіть клієнтсь­ке опи­ту­ван­ня. Так мож­на зібра­ти унікаль­ні відомості.

Зберіть зрі­зи соціаль­но-демо­гра­фіч­ної інфор­ма­ції про аудиторію:

Міс­це проживання;
Вік;
Інте­ре­си;
Дохід;
Поса­да;
Міс­це робо­ти, галузь;
Які плат­фор­ми най­часті­ше вико­ри­сто­вує ваша аудиторія?
Як часто люди пуб­лі­ку­ють повідомлення?
У який час під­пис­ни­ки най­більш активні?

Якщо між плат­фор­ма­ми є від­мін­но­сті в цих даних, від­зна­чте їх. Часто буває, що біз­нес не здо­га­дуєть­ся, що їхні клієн­ти дав­но вже сидять не у Фейс­бу­ці, напри­клад, а в Тік-Ток.

Вивчіть актуальні теми

Плат­ні інстру­мен­ти, як BuzzSumo, SEMrush, Ahrefs Content Explorer або без­плат­ні Wordstat, Google Trends допо­мо­жуть визна­чи­ти акту­аль­ні теми, попу­ляр­ні запи­ти і най­е­фек­тив­ні­ший кон­тент у вашій ніші.

 

Крок 3. Проведіть конкурентний аналіз

Наступ­ний крок — оцін­ка кон­ку­рент­но­го сере­до­ви­ща. Вона необ­хід­на для досяг­нен­ня таких цілей:

 • вияв­лен­ня конкурентів;
 • розу­мін­ня їхньої стра­те­гії про­су­ван­ня і продажів;
 • вияв­лен­ня мож­ли­во­стей, що дають змо­гу виділитися.

Аналіз і підбір ключових слів

Для дослід­жен­ня ком­паній, що кон­ку­ру­ють з вами в пошу­ко­вих систе­мах, спро­буй­те аналіз клю­чо­вих слів і фраз. Визна­чте основ­ні клю­чо­ві запи­ти, які може вико­ри­сто­ву­ва­ти ваш потен­цій­ний клієнт (це мож­на зро­би­ти вруч­ну або за допо­мо­гою плат­форм на кшталт Serpstat), і введіть їх у пошуковику.

Пер­ша сторін­ка вида­чі за підібра­ни­ми клю­ча­ми виявить ваших най­б­лиж­чих кон­ку­рен­тів. Вив­чен­ня їх сай­тів і соц­ме­реж дасть змо­гу дізна­ти­ся, який кон­тент вони поши­рю­ють, хто їх ауди­торія в соц­ме­ре­жах, що кон­ку­рен­ти вико­ри­сто­ву­ють для при­вер­нен­ня ува­ги. Усе це допо­мо­же ство­ри­ти SMM стра­те­гію, не гір­шу, ніж у най­успіш­ні­ших конкурентів.

Вивчіть дані від ваших клієнтів і постачальників

Ще один спо­сіб аналі­зу кон­ку­рен­тів — про­ве­ден­ня опи­ту­ван­ня серед покуп­ців і поста­чаль­ни­ків. Поці­кав­те­ся, за чиї­ми пуб­ліка­ція­ми в соціаль­них мере­жах вони сте­жать, хто і чому подо­баєть­ся, кого вва­жа­ють ваши­ми основ­ни­ми конкурентами.

З’я­суй­те, що ста­ло при­чи­ною звер­нен­ня клієн­тів до вас — що вигід­но відріз­няє вас від кон­ку­рен­тів, на яких умо­вах ваші «коле­ги» про­по­ну­ва­ли спів­пра­ц­ю­ва­ти вашим клієн­там і постачальникам.

Для від­сте­жен­ня ака­ун­тів ана­ло­гіч­ної тема­ти­ки, за яки­ми сте­жать люди, під­пи­сані на ваш ака­унт, мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти Twitter Analytics, Instagram Insights і Facebook Audience Insights. Не потріб­но вив­ча­ти всіх кон­ку­рен­тів — це пере­ван­та­жить вас дани­ми. Достат­ньо спис­ку з 5–10 най­к­ра­щих у вашо­му бізнесі.

У про­цесі аналі­зу необ­хід­но пере­гля­ну­ти всі соціаль­ні мере­жі, які вико­ри­сто­вує кон­ку­ру­ю­ча ком­панія. Про­аналі­зуй­те їх за таки­ми пунктами:

 • які соціаль­ні мере­жі вико­ри­сто­ву­ють кон­ку­рен­ти для спіл­ку­ван­ня з клієнтами;
 • скіль­ки підписників;
 • яким чином під­пис­ни­ки про­яв­ля­ють актив­ність і залученість;
 • часто­та публікацій;
 • теми кон­тен­ту;
 • чи пра­ц­ю­ють кон­ку­рент­ні з інфлю­ен­се­ра­ми, наскіль­ки ефек­тив­на така колаборація?

Про­аналі­зу­ва­ти дані за наве­де­ни­ми вище пара­мет­ра­ми мож­на само­стій­но, однак це зай­ме бага­то часу. Реко­мен­дує­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти для аналі­зу соціаль­них мереж різ­ні інстру­мен­ти. Їх дуже бага­то, ось лише неве­ли­кий список:

- BuzzSumo
- SEMrush
- SimilarWeb
- Talkwalker
- FanPage Karma
- FeedSpy
- Iconosquare
- JagaJam
- Keyhole
- Kuku.io
- LiveDune
- Popsters
- Quintly
- Rival IQ
- Socialbakers
- Socialblade
- Sprout Social
- Union Metrics
- Socialinsider

При виборі інстру­мен­ту орієн­туй­те­ся на функ­ції, які вам необ­хід­ні. Ви може­те знай­ти інстру­мен­ти, які спе­ціалі­зу­ють­ся на аналізі тіль­ки Інс­та­гра­ма або Твіт­те­ра, якщо вам потрі­бен більш гли­бо­кий аналіз основ­ної плат­фор­ми конкурента.

 

Крок 4. Виберіть платформи

Іде­аль­ний варіант для вза­є­модії з ауди­торією брен­ду — актив­ність ком­панії на всіх май­дан­чи­ках, на яких може бути її ауди­торія або потен­цій­ні клієнти.

Але, як пока­зує прак­ти­ка, для біль­шо­сті ком­паній (за винят­ком вели­ких брен­дів) це важ­ко. Ефек­тив­ний мар­ке­тинг в одній соціаль­ний мере­жі — іноді важ­ке зав­дан­ня, а тут потріб­но ство­рю­ва­ти і про­су­ва­ти якіс­ний кон­тент одра­зу в декіль­кох каналах.

smm

У тако­му разі, замість того, щоб бути при­сут­нім на всіх мож­ли­вих май­дан­чи­ках, кра­ще виб­ра­ти кіль­ка клю­чо­вих, але роби­ти там все кра­си­во і пра­виль­но. Під час вибо­ру орієн­туй­те­ся на ті кана­ли, вико­ри­стан­ня яких дасть вашо­му біз­не­су най­кра­щі резуль­та­ти. Це зале­жить від того, які ресур­си у вас є, яки­ми плат­фор­ма­ми кори­сту­ють­ся кон­ку­рен­ти, які май­дан­чи­ки ваша ауди­торія вико­ри­сто­вує найчастіше.

 

Крок 5. Плануйте правильний контент

Чому люди сте­жать за брен­да­ми в соціаль­них мережах?

Згід­но з дослід­жен­ням SproutSocial, основ­ни­ми при­чи­на­ми є:

 • Дізна­ва­ти­ся про нові про­дук­ти / послуги;
 • Бути в кур­сі новин / онов­лень компанії;
 • Роз­ва­ги;
 • Зниж­ки та акції.

Поду­май­те, де люди можуть знай­ти інфор­ма­цію про ваші нові про­дук­ти або спе­ціаль­ні пропозиції.

Напри­клад, якщо ви рекла­мує­те літ­ній роз­про­даж одя­гу, Instagram, імо­вір­но, ваш най­к­ра­щий вибір — ви може­те про­де­мон­стру­ва­ти моделі, пока­за­ти фото та відео, плюс у цій мере­жі справ­ді вели­ка ауди­торія для такої продукції.

Якщо ви хоче­те пояс­ни­ти, як вико­ри­сто­ву­ва­ти гад­жет або плат­фор­му, най­кра­ще підій­де керів­ниц­тво або скрін­каст на YouTube.

Обирайте формат контенту, виходячи з потреб аудиторії

Наступне, що вам потріб­но зро­би­ти, це визна­чи­ти, який кон­тент буде опти­маль­ним для вашої ауди­торії в кон­тексті плат­фор­ми, і де клієн­ти пере­бу­ва­ють у про­цесі покупки.

Кіль­ка важ­ли­вих питань, які потріб­но собі поставити:

 • Де ваша цільо­ва ауди­торія в про­цесі покупки?
 • Які най­біль­ші про­бле­ми або больо­ві точ­ки вашої аудиторії?
 • Яке їхнє іде­альне рішення?
 • Як ви може­те вирі­ши­ти цю проблему?
 • Яка інфор­ма­ція їм потріб­на, щоб подо­ла­ти переш­ко­ди на шля­ху до покупки?
 • З яким типом кон­тен­ту вони зазви­чай взаємодіють?
 • Як най­кра­ще пред­ста­ви­ти інформацію?
 • Ви нама­гає­те­ся допо­мог­ти кори­сту­ва­чам ухва­ли­ти рішен­ня про покуп­ку або зро­зу­міти, як пра­ц­ює ваш продукт?
 • Для одних про­дук­тів відео на YouTube стане най­к­ра­щим рішен­ням, для інших стат­тя в Linkedin.

Як мож­на дізна­ти­ся це напевно?

Запросіть мене­джерів з про­да­жу, пого­воріть зі служ­бою під­т­рим­ки клієн­тів або запи­тай­те у них, які скар­ги вони чують.

Може­те поста­ви­ти це питан­ня поточ­ним клієн­там, опи­та­ти передплатників.

Постарайтеся залучити користувачів до створення контенту (UGC)

Кори­сту­ва­ць­кий кон­тент (user generated content) віді­грає важ­ли­ву роль, коли йдеть­ся про ство­рен­ня спіль­но­ти та її активність.

Якщо все зроб­ле­но пра­виль­но, він вигля­дає більш автен­тич­ним, ніж кон­тент, роз­мі­ще­ний під тор­го­вою мар­кою, викли­кає біль­ше довіри.

Дея­кі брен­ди вда­ють­ся до допо­мо­ги інфлю­ен­серів або амба­са­дорів брен­ду, щоб сти­му­лю­ва­ти ауди­торію долу­ча­ти­ся до кон­кур­сів, розі­гра­шів пода­рун­ків або зма­гань за хештегами.

Адаптуйте контент на різні платформи

Зао­ща­д­жуй­те час, пере­робив­ши вихід­ний матеріал. Це не озна­чає, що ви повин­ні пуб­ліку­ва­ти одне й те саме на всіх плат­фор­мах (ніко­ли не робіть цьо­го). Але поду­май­те, як один фраг­мент кон­тен­ту мож­на повтор­но вико­ри­сто­ву­ва­ти для різ­них цілей.

Напри­клад, пуб­ліка­цію в блозі мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти як вихід­ний матеріал для відео на YouTube, роз­би­ти на неве­ли­кі сюже­ти в TikTok або історії для Instagram, пере­тво­ри­ти на інфо­гра­фіки, які потім опуб­ліку­ва­ти в Pinterest, Facebook і Twitter.

YouTube відео мож­на «нарі­за­ти» на корот­ші клі­пи і пуб­ліку­ва­ти в Instagram, TikTok або Facebook — у вигляді рекла­ми або у зви­чай­но­му форматі.

Галу­зеві звіти, дані опи­ту­вань і тема­тич­ні дослід­жен­ня, мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти для ство­рен­ня інфо­гра­фіки, яка пока­же ваші вис­нов­ки у візу­аль­но при­ва­б­ли­во­му форматі.

Вебі­на­ри мож­на повтор­но вико­ри­сто­ву­ва­ти для демон­стра­ції про­дук­тів у дії, нав­чан­ня ауди­торії або сти­му­лю­ван­ня май­бут­ніх перед­плат­ни­ків на участь у захо­дах. Ви може­те пере­тво­ри­ти свій запис на пре­зен­та­цію SlideShare, поді­ли­ти­ся клю­чо­ви­ми вис­нов­ка­ми в Twitter або пере­тво­ри­ти теми веб-семі­нарів на дов­гі стат­ті в блог.

Адап­та­ція кон­тен­ту — чудо­вий варіант, щоб опти­мі­зу­ва­ти робо­ту кон­тент-від­ді­лу. Не нех­туй­те такою можливістю.

Створюйте контент усередині компанії

обсуждение как создать SMM стратегию
Навіть на сто­ко­вих фото спів­робіт­ни­ки постій­но обго­во­рю­ють, як ство­рю­ва­ти SMM стратегію 🙂

Кожен учас­ник ком­панії може бути твор­цем кон­тен­ту. Для цьо­го вам необ­хід­но роз­шу­ка­ти все­ре­дині ком­панії екс­пер­тів, які можуть при­вне­сти унікаль­ний погляд у комуніка­цію з клієн­та­ми. Це можуть бути:

 • фахів­ці в пев­ній галузі. Люди, які володі­ють необ­хід­ни­ми тех­ніч­ни­ми або стра­те­гіч­ни­ми знан­ня­ми, підви­щу­ють дові­ру ауди­торії до соціаль­них мереж брен­ду. Необ­хід­но мати на ува­зі, що не всі з цих спі­вав­торів можуть напи­са­ти пост, який зро­зу­міє ваша ауди­торія. Вам необ­хід­но зро­би­ти так, щоб внут­ріш­ні екс­пер­ти ком­панії мог­ли лег­ко поді­ли­ти­ся свої­ми знан­ня­ми. Це мож­на зро­би­ти за допо­мо­гою інтерв’ю. Опи­тай­те екс­пер­тів, отри­мані від­по­віді занесіть у доку­мент і вив­чіть їх. У вас буде без­ліч цитат і унікаль­них ідей, які мож­на буде вико­ри­сто­ву­ва­ти для ство­рен­ня кон­тен­ту про­тя­гом кіль­кох місяців;
 • коман­ди про­да­жу та обслу­го­ву­ван­ня клієн­тів. Спів­робіт­ни­ки, які без­по­се­ред­ньо пра­ц­ю­ють з клієн­та­ми, доб­ре розу­мі­ють їхні цілі, загаль­ні питан­ня, скар­ги та больо­ві точ­ки, які необ­хід­но вирі­ши­ти. Крім того, вони допо­мо­жуть вам зро­зу­міти, як пере­ве­сти інфор­ма­цію, що дає змо­гу роз­в’я­за­ти про­бле­му клієн­та, на рівень, який буде зро­зу­мі­лий про­сто­му спо­жи­ва­чеві. Ця група екс­пер­тів віді­грає клю­чо­ву роль в отри­ман­ні інфор­ма­ції про про­бле­ми, потре­би та впо­до­бан­ня вашої ауди­торії, що дає змо­гу ство­ри­ти ефек­тив­ні­ший контент;
 • VIP-клієн­ти. Якщо у вас хоро­ші від­но­си­ни з постій­ни­ми клієн­та­ми, попросіть їх допо­мог­ти вам ство­ри­ти кон­тент для ваших соціаль­них мереж. Це може бути участь в опи­ту­ван­ні, тема­тич­но­му дослід­жен­ні або запро­шен­ня як гостя на под­каст — для ком­паній сфе­ри B2B. Ком­панія, що пра­ц­ює у сфері B2C, може вико­ри­сто­ву­ва­ти про­гра­му амба­са­дорів брен­ду або парт­нер­ство з блогерами.

Піс­ля визна­чен­ня того, що і як ви вико­ри­сто­ву­ва­ти­ме­те для роз­роб­ки влас­но­го кон­тен­ту, мож­на при­сту­па­ти до роз­роб­ки стра­те­гії просування.

 

Крок 6. Розробіть стратегію просування

Пра­ц­ю­ю­чи над про­су­ван­ням брен­ду, визна­чте такі моменти:

 • часто­та пуб­ліка­цій на плат­фор­мах. Врахуй­те, що іноді висо­ка часто­та так само непри­пу­сти­ма, як і низь­ка — все зале­жить від платформи;
 • люди, залу­чені в про­цес просування;
 • план з адап­та­ції кон­тен­ту, що транслюєть­ся в соціаль­них мере­жах, блозі компанії;
 • фор­ма­ти, вико­ри­сто­ву­вані на кож­но­му май­дан­чи­ку, обра­но­му для просування.

Піс­ля цьо­го ви змо­же­те пов­но­цін­но органі­зу­ва­ти робо­ту над контентом.

Істот­на части­на про­су­ван­ня пов’я­за­на з мар­ке­тин­го­ви­ми мож­ли­во­стя­ми соціаль­них медіа, насам­пе­ред із тар­ге­то­ва­ною рекла­мою. Однак у цій пуб­ліка­ції ми роз­гля­дає­мо тіль­ки загаль­ні реко­мен­да­ції про те, як ство­ри­ти SMM стра­те­гію і не буде­мо деталь­но тор­ка­ти­ся питань реклами.

Переконайтеся, що у вас достатньо ресурсів для роботи над контентом

Перевір­те, чи є у вас необ­хід­ні ресур­си для швид­ко­го ство­рен­ня якіс­но­го контенту.

Роз­робіть план вза­є­модії команди.

Важ­ливі момен­ти, про які не мож­на забувати:

Вибір фахів­ців, які зай­ма­ють­ся моніто­рин­гом актив­но­сті ауди­торії та реак­цією на запи­тан­ня, що над­хо­дять від покуп­ців. Вам необ­хід­но вирі­ши­ти, яким чином ви вирі­шу­ва­ти­ме­те про­бле­ми з обслу­го­ву­ван­ням клієн­тів, направ­ля­ти­ме­те отри­мані запи­тан­ня мене­дже­рам та екс­пер­там компанії;
побу­дуй­те коор­ди­на­цію з від­ді­ла­ми про­да­жів, про­дук­тів, клієн­тів. Це необ­хід­но для того, щоб ваші внут­ріш­ні екс­пер­ти мог­ли віль­но спіл­ку­ва­ти­ся з ауди­торією, не ство­рю­ю­чи пору­шень політи­ки бренду.
Від­сте­жуй­те резуль­та­тив­ність стратегії

Вам необ­хід­но від­сте­жу­ва­ти, наскіль­ки ефек­тив­ною є обра­на вами стратегія.

Вста­но­віть точ­ні мар­ке­тин­го­ві цілі. Вам необ­хід­но від­сте­жу­ва­ти KPI в дов­го­стро­ко­вій пер­спек­тиві і кори­гу­ва­ти його в міру необ­хід­но­сті. Показ­ни­ки, які ви від­сте­жує­те, мають дава­ти від­по­відь на кон­кретне запи­тан­ня — напри­клад, як змі­нюєть­ся кіль­кість підписників.

Крім того, вам може зна­до­би­ти­ся від­сте­жен­ня лай­ків і репо­стів — це допо­мо­же зро­зу­міти, наскіль­ки актив­на ваша ауди­торія. Якщо обрані показ­ни­ки низь­кі, ви змо­же­те кори­гу­ва­ти контент.

 

Підіб’ємо підсумки

Ефек­тив­на робо­та з соціаль­ни­ми мере­жа­ми — склад­ний про­цес. Мар­ке­то­ло­гам необ­хід­но зби­ра­ти дані про ауди­торію ком­панії, аналі­зу­ва­ти їх, від­сте­жу­ва­ти ефек­тив­ність робо­ти кон­ку­рен­тів, акту­аль­ні теми, згад­ки бренду.

Для ство­рен­ня успіш­ної стра­те­гії про­су­ван­ня необ­хід­но побу­ду­ва­ти спів­пра­цю з осо­ба­ми, які мають вплив на ауди­торію, пред­став­ни­ка­ми брен­ду, внут­ріш­ні­ми експертами.

Кро­ки, які опи­сані вище, допо­мо­жуть вам ство­ри­ти стра­те­гію і план кон­тен­ту, ство­рю­ва­ти пости і дося­га­ти потріб­них цілей.

Якщо ви все-таки хоче­те ство­ри­ти SMM стра­те­гію з нашою допо­мо­гою, довіри­ти будь-який з цих ета­пів екс­пер­там, замо­ви­ти пакет­ні послу­ги кон­тент-мар­ке­тин­гу — ми завжди прий­де­мо на допомогу!

Залиш­те заявку:

[simple_contact_form]