5 реальних причин, чому вашому бізнесу потрібен блог

ведення блогу

Веден­ня бло­гу для ком­паній має чис­лен­ні пере­ва­ги. Ми може­мо наве­сти десять та, навіть, два­дцять корис­но­стей бло­гу для біз­не­су. Але ми віді­бра­ли п’ять клю­чо­вих, реаль­них та перевіре­них при­чин, чому це важливо. 

  1. Збіль­шен­ня відві­ду­ва­но­сті сай­ту. Пуб­ліка­ція регу­ляр­них і ціка­вих ста­тей при­вер­тає біль­ше відві­ду­ва­чів на ваш сайт. Пошу­ко­ві систе­ми сприй­ма­ють новий та акту­аль­ний кон­тент як пози­тив­ний сиг­нал, що допо­ма­гає підви­щи­ти пози­ції вашо­го сай­ту в резуль­та­тах пошу­ку. А якщо ство­ри­ти систе­му залу­чен­ня чита­чів за допо­мо­гою мар­ке­тин­го­вих зв’язок, лід-маг­ни­тів тощо (спи­тай­те нас, як?), то блог стане інстру­мен­том лідо­ге­не­ра­ції, про­да­жів та лояльності.
  2. Залу­чен­ня ауди­торії та побу­до­ва спіль­но­ти. Блог доз­во­ляє ком­панії спіл­ку­ва­ти­ся зі своєю ауди­торією, нада­ва­ти кори­сну інфор­ма­цію та роз­ви­ва­ти сто­сун­ки. Це ство­рює мож­ливість для вза­є­модії, обго­во­рен­ня та залу­чен­ня клієнтів.
  3. Екс­перт­ність та авто­ри­тет­ність. Регу­ляр­ні пуб­ліка­ції в блозі пока­зу­ють ком­панію екс­пер­том у своїй галузі. Це покра­щує дові­ру ауди­торії до ком­панії та ство­рює авто­ри­тет у галузі.
  4. Гене­ра­ція лідів і кон­вер­сії. Блог може бути потуж­ним інстру­мен­том для гене­ра­ції лідів. Ви може­те вклю­чи­ти в бло­гах call-to-action (закли­ки до дії) та про­по­ну­ва­ти чита­чам без­ко­штов­ні матеріа­ли або інші при­ва­б­ливі про­по­зи­ції, які спо­ну­ка­ють їх зали­ши­ти кон­такт­ні дані.
  5. Покра­щен­ня SEO. Пра­виль­но опти­мі­зо­ва­ний блог допо­ма­гає підви­щи­ти види­мість вашо­го сай­ту у пошу­ко­вих систе­мах. Ви може­те вклю­ча­ти клю­чо­ві сло­ва, ство­рю­ва­ти поси­лан­ня на важ­ливі сторін­ки сай­ту та покра­щу­ва­ти загаль­ну SEO стратегію.

Веден­ня бло­гу — це про­стий, ефек­тив­ний та зро­зу­мі­лий спо­сіб побу­до­ви онлайн-при­сут­но­сті, комуніка­ції з ауди­торією та роз­вит­ку сво­го біз­не­су. Але за пев­них умов — кон­тент має бути ціка­вим та кори­сним для ауди­торії, а пости мають вихо­ди­ти регулярно.

Переваги ведення блогу з CMDIGITAL

З 2013 року ми ство­рює­мо та під­т­ри­мує­мо бло­ги різ­ним ком­паніям. Пра­ц­ю­є­мо ста­біль­но та від­по­ві­даль­но, має­мо висо­кий рей­тинг у між­на­род­но­му ката­ло­зі аген­цій Clutch. Розу­міє­мо, що кон­тент — ще один про­дукт все­ре­дині ком­панії, над яким тре­ба ретель­но пра­ц­ю­ва­ти. Тому тепер п’ять при­чин, чому вар­то деле­гу­ва­ти цю робо­ту саме нам.

  1. У нас пишуть люди, а не штуч­ний інте­лект, тому наші тек­сти живі, а пошу­ко­ві систе­ми від­да­ють їм перевагу.
  2. Окрім бло­гів ми ство­рює­мо цілу еко­си­сте­му кон­тен­ту в вашій ком­панії. Пере­тво­рює­мо стат­ті в роз­сил­ки (email-мар­ке­тинг) та в пости для соц­ме­реж (SMM).
  3. Ство­рює­мо або під­би­рає­мо зоб­ра­жен­ня та само­стій­но пуб­лікує­мо тексти.
  4. При необ­хід­но­сті може­мо нада­ти тех­ніч­ну під­т­рим­ку та адміністру­ва­ти плат­фор­ми на якій ви ство­рює­те блог (WordPress та інші).
  5. Спів­пра­ця з нами завжди при­єм­на! Попри всі наші досяг­нен­ня, ми збері­гає­мо адек­ват­ні ціни та від­по­ві­даль­ність перед кож­ним клієнтом.

Напи­шіть нам, якщо вам потрі­бен блог!