CMDIGITAL

Агент­ство контент-маркетингу

Ми поча­ли, як пер­ша аген­ція кон­тент-мар­ке­тин­гу в Україні понад 10 років тому. З того часу збе­рег­ли краф­то­вий під­хід до кож­но­го клієн­та та кож­но­го тек­сту, нама­га­ю­чись нада­ва­ти послу­ги най­ви­що­го рів­ня. Тек­сти для ком­паній, лідерів думок, зосе­ре­джені на SEO або ство­рен­ні, щоб нади­ха­ти ауди­торію —  ми роби­мо все, щоб ваш бренд ста­вав відо­мим, а про­да­жі йшли вгору.

Наші послуги

НЕ ЗНАЙШЛИ
ПОТРІБНОЇ ПОСЛУГИ?

Зв’яжіться з нами!

Відгуки

Коман­да CMDIGITAL чудо­ва в управ­лін­ні, дотри­ман­ні дед­лай­нів та реа­гу­ван­ні на будь-які тер­мі­но­ві зав­дан­ня. Ми вико­ри­сто­ву­ва­ли месен­джер для спіл­ку­ван­ня, і вони завжди швид­ко реа­гу­ва­ли, навіть у неробо­чий час. Нам подо­баєть­ся пра­ц­ю­ва­ти з ними за їхню екс­пер­ти­зу, під­хід до дета­лей, залу­ченість у проєкт і швид­ку реак­цію на будь-які питання.

Alina Tytarenko

Outreach Manager, SE Ranking

Важ­ко знай­ти хоро­шо­го парт­не­ра. Ми раді, що змог­ли знай­ти CMDIGITAL для контент-маркетингу.

Anna Rybachenko

Managing Partner, Systeam

Їх тек­сти мають дійс­но висо­ку якість і допо­ма­га­ють нам досяг­ти наших мар­ке­тин­го­вих цілей. Я даю чіт­ке тех­нічне зав­дан­ня, повне дета­лей, і вони завжди беруть його до ува­ги та демон­стру­ють чудо­ву роботу.

Julia Manjos

CMO, Hallwil

Коли ми запу­сти­ли наш стар­тап, CMDIGITAL під­т­ри­мав нас кон­­тент-мар­­ке­тин­­гом та циф­ро­вим піа­ром. Вони ство­рю­ва­ли стат­ті з інструк­ція­ми, нови­ни для клієн­тів та парт­нерів, тек­сти для сай­тів та пости для соціаль­них мереж. Ми пра­ц­ю­є­мо з CMDIGITAL й зараз і гото­ві їх рекомендувати.

Igor Domshchikov

CEO, Bonus.Work

Переваги

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Точ­ні тер­мі­ни, уваж­ні редак­то­ри, ввіч­ливі мене­дже­ри. Дея­кі клієн­ти пра­ц­ю­ють з нами рока­ми, бо ми роби­мо все, щоб з нами було при­єм­но працювати.

ЯКІСНИЙ КОНТЕНТ

Автен­тич­ний, реле­вант­ний, зро­зу­мі­лий, про­фесій­ний текст в стат­тях, постах, та, навіть, кни­гах. Подивіть­ся наш рей­тинг на Clutch! 

СКЛАДНІ ТЕМИ

Блок­чейн, фін­тех, токені­за­ція, спор­тив­ні про­гно­зи, біз­нес і стар­та­пи, мар­ке­тинг і еко­но­міка. Писа­ти зро­зу­мі­ло на склад­ні теми — наша суперсила. 

Клієнти

З 2013 року ми пише­мо тек­сти та роз­роб­ляє­мо комуніка­цій­ні матеріа­ли для цих брен­дів та багатьох інших

Зв’яжіться з нами!
Заповніть форму

Ми відповідаємо дуже швидко