Сервіси перевірки граматики для англомовних текстів

Перевірка граматики

Нам, як аген­ції, яка часто пра­ц­ює з замов­ни­ка­ми з різ­них країн, вкрай важ­ли­во забез­пе­чу­ва­ти висо­ку якість не тіль­ки змісту, але й гра­мот­но­сті текстів. Це важ­ли­во, бо тек­сти з помил­ка­ми можуть викли­ка­ти роздра­ту­ван­ня, роз­ча­ру­ван­ня та без­ліч інших нега­тив­них емо­цій чита­ча або потен­цій­но­го клієн­та. Навіть і для пошу­ко­вих машин гра­ма­тич­ні помил­ки можуть вияви­ти­ся пога­ним фактором.

Зазви­чай ми пра­ц­ю­є­мо з пруфрі­де­ром, але вико­ри­сто­вує­мо й пев­ні серві­си перевір­ки гра­ма­ти­ки і орфографії.

Ми зібра­ли спи­сок з най­к­ра­щих без­ко­штов­них інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки, про які повин­ні зна­ти всі рай­те­ри, редак­то­ри, контент-маркетологи.

 

Для чого потрібні сервіси перевірки граматики?

Трош­ки нага­дає­мо сенс вико­ри­стан­ня таких інструментів:

 

 • Допо­ма­гає під­т­ри­му­ва­ти ста­біль­ну якість кон­тен­ту неза­леж­но від рів­ня гра­мот­но­сті рай­те­ра (на жаль вся­ке буває);
 • При­ско­рює про­цес редагування;
 • Часто про­по­нує аль­тер­на­ти­ви та синоні­ми, щоб ви мог­ли вирі­ши­ти, що най­кра­ще під­хо­дить до тону вашо­го вмісту;
 • Допо­ма­гає пере­ко­на­ти­ся, що ви вико­ри­сто­вує­те пра­виль­ні варіан­ти сло­ва для англійсь­кої мови та її варіантів;
 • Допо­ма­гає пок­ра­щи­ти SEO, міні­мі­зу­ю­чи помилки.

На що слід звертати увагу при перевірці граматики?

Ось на що вам слід звер­ну­ти ува­гу під час пошу­ку най­кра­щої про­гра­ми перевір­ки гра­ма­ти­ки для вашо­го випадку:

 • Точ­ність пропозицій
 • Про­сто­та використання
 • Типи перевірок вмісту, які він надає (гра­ма­ти­ка, перевір­ка орфо­гра­фії, перевір­ка чита­бель­но­сті, корек­тор пунк­ту­а­ції тощо)
 • Мови, які він підтримує
 • Ціно­утво­рен­ня
 • Особ­ли­во­сті галузі, якщо такі є (напри­клад, для нау­ков­ців, медич­них, тех­ніч­них тощо)

Чи є ідеальна програма перевірки граматики?

На жаль, жоден інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки не є на 100% точ­ним. Біль­шість інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки вико­ри­сто­ву­ють ком­бі­на­цію штуч­но­го інте­лек­ту та репо­зи­торія для перевір­ки поми­лок. Вони не завжди пра­виль­ні, і не пре­тен­ду­ють на це. Тому при вико­ри­стан­ні навіть най­к­ра­щих інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки завжди бажа­но, щоб тек­сти ще диви­вся редак­тор. Ми зібра­ли у спис­ку най­кра­щі серві­си перевір­ки граматики.

 

Безкоштовні інструменти перевірки граматики

 

1. Narrato

narrato

Narrato — це кон­тент-мар­ке­тин­го­ва плат­фор­ма для ство­рен­ня текстів та керу­ван­ня проєк­та­ми, яка надає також усі функ­ції, які ви очікує­те від онлайн-інстру­мен­ту для перевір­ки гра­ма­ти­ки. Плат­фор­ма, роз­роб­ле­на для кон­тент-агентств, груп копірай­терів, а також окре­мих рай­терів, про­по­нує потуж­ний редак­тор кон­тен­ту з ефек­тив­ни­ми інстру­мен­та­ми для читан­ня та перевір­ки граматики.

Функ­ція перевір­ки гра­ма­ти­ки Narrato виді­ляє будь-які гра­ма­тич­ні помил­ки, орфо­гра­фіч­ні помил­ки, зай­ві сло­ва та пунк­ту­а­цій­ні помил­ки, які вона вияв­ляє у вашо­му тексті. Інстру­мент ска­нує текст під час вве­ден­ня, щоб нада­ти вам про­по­зи­ції в реаль­но­му часі. На від­мі­ну від інших часто вико­ри­сто­ву­ва­них без­ко­штов­них інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки, таких як без­ко­штов­ний редак­тор Grammarly, у редак­торі Narrato немає обме­жень на кіль­кість слів або символів.

Окрім гра­ма­тич­них поми­лок, дру­карсь­ких та орфо­гра­фіч­них поми­лок, перевір­ка гра­ма­ти­ки Narrato також про­по­нує ідеї щодо чита­бель­но­сті та корек­тор пунк­ту­а­ції. Вони допо­мо­жуть вам опти­мі­зу­ва­ти струк­ту­ру речень, дов­жи­ну абза­ців, вико­ри­стан­ня під­за­го­лов­ків тощо. Перевір­ка чита­бель­но­сті гаран­тує, що ваш кон­тент буде лег­ко чита­ти­ся вашою ауди­торією, а також дає кра­щі резуль­та­ти за допо­мо­гою SEO. Ще одна чудо­ва функ­ція Narrato, яка є важ­ли­вою для SEO, — це перевір­ка пла­гіа­ту, яка перевіряє ваш кон­тент на оригінальність.

Інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки Narrato під­т­ри­мує понад 50 мов.

Без­ко­штов­ний інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки — це лише одна з багатьох функ­цій Narrato для ство­рен­ня конен­ту, спів­пра­ці та керу­ван­ня робо­чи­ми про­це­са­ми. Плат­фор­ма має без­ліч інших інстру­мен­тів опти­мі­за­ції кон­тен­ту, як-от гене­ра­тор корот­ко­го змісту для SEO, поміч­ник для напи­сан­ня AI, гене­ра­тор тем AI, спе­ціаль­ні шаб­ло­ни та посіб­ни­ки зі сти­лів тощо.

Ціни та плани:

Narrato має без­ко­штов­ний план для окре­мих твор­ців текстів та команд, які тіль­ки почи­на­ють робо­ту. З цим пла­ном доступ­ний без­ко­штов­ний інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки. Плат­ні пла­ни Narrato вклю­ча­ють план Pro за ціною 8 доларів за кори­сту­ва­ча на міся­ць і біз­нес-план за 18 доларів на міся­ць. Біз­нес-план надає вам біль­ші мож­ли­во­сті вико­ри­стан­ня та дея­кі додат­ко­ві функції.

Ви також може­те ство­ри­ти індиві­ду­аль­ний план, який буде від­по­ві­да­ти вашим вимогам.

 

2. Grammarly

https://app.grammarly.com/

Grammarly — потуж­ний інстру­мент, до того ж ство­рен­ний в Україні, який допо­міг багатьом авто­рам пок­ра­щи­ти свій котент.

Інстру­мент перевіряє ваш текст дво­ма спо­со­ба­ми — кон­текст­ни­ми гра­ма­тич­ни­ми про­по­зи­ція­ми та виправ­лен­ням друкарських/орфографічних поми­лок. Він також дає оцін­ку чита­бель­но­сті, вияв­ляє тон голо­су та постав­ляєть­ся з перевір­кою на пла­гіат. Загаль­на про­сто­та вико­ри­стан­ня робить інстру­мент попу­ляр­ним серед авторів.

Але, як і біль­шість інших інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки, у Grammarly є кіль­ка недоліків. Напри­клад, ви не може­те перевіри­ти біль­ше 100 000 сим­волів (вклю­ча­ю­чи пробі­ли) одно­час­но у без­ко­штов­ній вер­сії. Про­по­зи­ції не завжди точ­ні, і ви може­те натра­пи­ти на виправ­лен­ня, які вам не потрібні.

Без­ко­штов­на вер­сія надає вам доступ до основ­них функ­цій. Якщо ви шукає­те несклад­ний інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки з при­єм­ним інтер­фей­сом кори­сту­ва­ча, Grammarly може бути хоро­шим варіантом.

Ціни та плани:

Є без­ко­штов­на вер­сія. Ви може­те вико­ри­сто­ву­ва­ти Grammarly як веб-про­гра­му, про­гра­му для настіль­них комп’ютерів або роз­ши­рен­ня для бра­у­зе­ра. Він при­зна­че­ний для окре­мих рай­терів і редак­торів, і на від­мі­ну від Narrato немає функ­цій спіль­ної роботи.

Ви отри­мує­те роз­ши­рені функ­ції та погли­б­лене виправ­лен­ня гра­ма­ти­ки з Grammarly Premium. Це коштує 30 доларів на міся­ць. Квар­таль­на перед­пла­та ста­но­вить 60 доларів, а річ­на – 144 долара.

Інстру­мент також має біз­нес-план для команд при­найм­ні 3 або біль­ше. Для команд від 3 до 9 учас­ни­ків вар­тість ста­но­вить 180 доларів на кож­но­го на рік. У коман­дах з 10–49 учас­ни­ків річ­на вар­тість ста­но­вить 174 дола­ри. Коман­ди з більш ніж 50 чле­на­ми повин­ні пла­ти­ти 150 доларів за учас­ни­ка на рік, щоб отри­ма­ти доступ до Grammarly Business.

У Grammarly також є пла­ни щодо нав­чаль­них закладів.

 

3.Trinka

Trinka

Trinka — це спе­ціаль­ний інстру­мент для ака­де­міч­но­го, нау­ко­во­го сти­лю пись­ма, який іде­аль­но під­хо­дить для сту­ден­тів, дослід­ни­ків та інших людей, пов’язаних із нау­ко­ви­ми кола­ми. Окрім загаль­ної перевір­ки орфо­гра­фії та гра­ма­ти­ки, він постав­ляєть­ся з кон­текст­ною перевір­кою гра­ма­ти­ки для ака­де­міч­них рефе­ратів. Це вклю­чає про­по­зи­цію виправ­лень і моди­фіка­цій, що сто­су­ють­ся кон­крет­ної теми.

Але оскіль­ки він орієн­то­ва­ний на ака­де­міч­ні про­ек­ти, це не най­к­ра­щий інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки, який мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти для зви­чай­них статей.

Ціни та плани:

Trinka має плат­ний і без­ко­штов­ний план. Пре­міаль­ний план коштує 6,67 доларів на місяць.

 

4.Typely

Typely

Typely — це міні­малі­стич­ний і про­стий у вико­ри­стан­ні інстру­мент перевір­ки гра­ма­ти­ки. На від­мі­ну від дея­ких інших інстру­мен­тів, Typely не дає бага­то про­по­зи­цій по тек­сту. Замість цьо­го він фоку­суєть­ся лише на необ­хід­них змі­нах. Ідея серві­су поля­гає в тому, що рай­те­ри не повин­ні сти­ка­ти­ся з будь-яким втру­чан­ням під час напи­сан­ня, щоб під­т­ри­му­ва­ти без­пе­ре­рв­ний потік думок.

Хоча Typely про­стий і лег­кий, це вод­но­час це може бути недоліком. Почат­ків­ці від­да­дуть пере­ва­гу серві­су, де біль­ше виправ­лень. Досвід­чені та про­фесій­ні рай­те­ри можуть отри­ма­ти користь від про­сто­го інтер­фей­су Typely.

Ціни та плани:

Typely повністю без­ко­штов­ний у вико­ри­стан­ні і це ще одна його пере­ва­га. Але неза­ба­ром вони мають намір запу­сти­ти пре­міаль­ний план із дея­ки­ми роз­ши­ре­ни­ми функціями.

 

5. Scribens

Scribens

Scribens — це потуж­на та про­ста про­гра­ма перевір­ки гра­ма­ти­ки. Веде­те ви блог або пише­те пре­зен­та­цію, Scribens може ста­ти в нагоді. Сервіс також доступ­ний як роз­ши­рен­ня для бра­у­зе­ра, щоб допо­мог­ти вам пра­виль­но писа­ти англійсь­кою мовою в елек­трон­них листах, текстах, нотат­ках тощо.

Scribens робить більш-менш те, що мож­на очіку­ва­ти від усіх при­стой­них інстру­мен­тів перевір­ки гра­ма­ти­ки. Він дає деталь­ний аналіз вашо­го тек­сту та про­по­нує від­по­від­ні виправлення.

Ціни та плани:

Scribens доступ­ний без­плат­но. Пре­міаль­ний тариф Scribens коштує 49,90 євро на рік і 9,90 євро на місяць.

 

Підсумки

Англійсь­ка мова в інтер­неті поши­ре­на ще біль­ше ніж в реаль­но­му жит­ті тому серві­си перевір­ки гра­ма­ти­ки для англо­мов­них текстів достат­ньо бага­то. Зви­чай­но ми не опи­су­ва­ли всі, навіть всі, які мають без­ко­штов­ну вер­сію. Але на наш погляд, вище­за­зна­чені серві­си є найякіснішими.

Коли спра­ва дохо­дить до вибо­ру най­кра­що­го інстру­мен­ту перевір­ки гра­ма­ти­ки, то ось корот­ка пора­да — завжди виби­рай­те інстру­мент, який від­по­ві­дає вашим вимо­гам як рай­те­ра або редак­то­ра, щоб він був зруч­ним саме вам.

Оби­рай­те той сервіс, що зро­бить ваш загаль­ний робо­чий про­цес більш глад­ким і продуктивним.