Все погано з контент-маркетингом? Спробуйте аутсорсинг контенту

Аутсорсинг контенту

У сучас­ній еко­но­мі­ці, біз­несі, орієн­то­ва­них на циф­ро­ві тех­но­ло­гії, кон­тент -—це осно­ва мар­ке­тин­гу. Зви­чай­но, є ще рекла­ма та інші важ­ливі про­це­си, але кон­тент — як нит­ка, що все зши­ває в єди­ну тка­ни­ну. Сьо­год­ні пого­во­ри­мо про аут­сор­синг контенту.

Часто кажуть, що кон­тент спри­яє підви­щен­ню впізна­ва­но­сті брен­ду і залу­чен­ню потен­цій­них клієн­тів. Але це тіль­ки поверх­не­вий шар, адже кон­тент — це комуніка­ція, голос брен­ду. Це емо­ції та дові­ра, харак­тер і почуття.

Для напи­сан­ня цін­но­го, якіс­но­го кон­тен­ту потрі­бен час і досвід. І в багатьох ком­паніях нама­га­ють­ся ство­рю­ва­ти кон­тент само­стій­но або не ство­рю­ва­ти вза­галі. У дру­го­му випад­ку мож­на смі­ли­во ствер­джу­ва­ти, що з кон­тент-мар­ке­тин­гом усе пога­но. А в пер­шо­му — як поща­стить. Але зазви­чай, теж не дуже добре.

Усі сти­ка­ють­ся з однією і тією ж про­бле­мою — від­сут­ність якіс­но­го кон­тен­ту. Але при цьо­му ста­ран­но нама­га­ють­ся писа­ти тек­сти та ство­рю­ва­ти візу­а­ли само­стій­но, за від­сут­но­сті часу і досві­ду в цій справі.

Кон­тент — це теж про­дукт. Ще один про­дукт у вашій ком­панії, крім основ­но­го. Якщо ви не гото­ві вози­ти­ся з іще одним про­дук­том — деле­гуй­те робо­ти з ньо­го професіоналам!

Якщо не вихо­дить домог­ти­ся потріб­но­го резуль­та­ту, тоді най­оп­ти­маль­ні­ший варіант — аут­сор­синг контенту.

Аутсорсинг контенту — оптимальне рішення

Три при­чи­ни, з яких вам слід від­да­ти кон­тент на аутсорсинг:

  1. Ви еко­но­ми­те час, зали­ша­ю­чись ліде­ром думок.
  2. Досвід­чені коман­ди авторів зна­ють, що таке «осо­би­стий кон­тент» і докла­дуть усіх зусиль, щоб ство­ри­ти вра­жен­ня, що він напи­са­ний вами, від змісту до тональності.
  3. Ви знай­де­те авторів у потріб­ній царині та скон­цен­трує­те­ся на своїй справі.

Коли ви востан­нє зустрі­ча­ли керів­ни­ка або влас­ни­ка біз­не­су, який володів гли­бо­ки­ми тех­ніч­ни­ми знан­ня­ми, досві­дом веден­ня біз­не­су, чудо­ви­ми навич­ка­ми пись­ма, знай­ом­ством із пошу­ко­вою опти­мі­за­цією та кіль­ко­ма віль­ни­ми годи­на­ми на тиждень, щоб писа­ти якіс­ний кон­тент? Світ кон­тент-мар­ке­тин­гу вели­кий і авто­ри часто спе­ціалі­зу­ють­ся на галу­зях, у яких вони доб­ре обізнані. Неза­леж­но від галузі, ви може­те знай­ти тала­но­ви­тих людей із гли­бо­ки­ми знан­ня­ми в різ­них галу­зях, необ­хід­ни­ми для ство­рен­ня вашо­го автен­тич­но­го контенту.

Напри­клад, у нашій коман­ді є авто­ри, які спе­ціалі­зу­ють­ся на IT, крип­то­ва­лю­тах, HR, будів­ниц­тві, бук­ме­керсь­ких кон­то­рах, пси­хо­ло­гії, навіть аст­ро­ло­гії та інших галузях.

Наші авто­ри володіють:

- висо­ко­клас­ни­ми навич­ка­ми напи­сан­ня гра­мот­них текстів і про­фесій­них досліджень;

- здат­ністю ство­рю­ва­ти про­стий і ясний текст, з упо­ром на зав­дан­ня бізнесу;

- знан­ням сучас­них прак­тик пошу­ко­вої опти­мі­за­ції (SEO);

- досві­дом робо­ти зі сти­ля­ми і стра­те­гія­ми, які най­кра­ще під­хо­дять для різ­них частин кон­тен­ту (пре­срелі­зи, бло­ги, інфо­гра­фіка, офі­цій­ні доку­мен­ти, елек­трон­ні книж­ки, пости в соціаль­них мере­жах тощо).

Наш різ­но­маніт­ний досвід може ста­ти реаль­ним акти­вом для вашої мар­ке­тин­го­вої стра­те­гії! Чому не ско­ри­ста­ти­ся ним, а про­до­в­жу­ва­ти мучи­ти влас­них спів­робіт­ни­ків і осо­би­сто себе, в спро­бах «вича­ви­ти» текст хоча б на сторінку?

Ваш кон­тент буде напи­са­ний виключ­но для вашої аудиторії.

Екс­перт­на коман­да авторів, залу­че­на на аут­сор­синг, гли­бо­ко вникне у вашу ауди­торію і ство­рить кон­тент, який гли­бо­ко зачі­пає її больо­ві точ­ки. Напри­клад, якщо ваш кон­тент має настіль­ки тех­ніч­ний харак­тер, що потен­цій­ні покуп­ці його не розу­мі­ють, він не знай­де від­гу­ку. У цьо­му разі коман­да авто­ра пере­кла­де всі тех­ніч­ні подро­би­ці мовою, орієн­то­ва­ною на еко­но­мічне обґрун­ту­ван­ня вашої про­по­зи­ції. Вони вмі­ють писа­ти так, щоб при­вер­ну­ти ува­гу парт­нерів або клієнтів.

Які ще проблеми вирішують автори контенту?

Коман­да досвід­че­них авторів допо­мо­же знай­ти від­по­віді на три основ­ні питання:

  1. Що насправ­ді хоче чита­ти цільо­ва аудиторія?
  2. У яко­му фор­маті потен­цій­ні клієн­ти спо­жи­ва­ють інфор­ма­цію найкраще?
  3. Яка інфор­ма­ція потріб­на чита­чам, щоб наб­ли­зи­ти­ся до рішен­ня про покупку?

Кон­тент-коман­ди, які мають досвід напи­сан­ня «кон­тен­ту, що про­дає», — ваш вибір, оскіль­ки вони збе­ре­жуть баланс яко­сті тек­сту і біз­нес-зав­дань, які він вирішує.

Частковий аутсорсинг контенту

Аут­сор­синг може бути част­ко­вим. Якщо у вашої коман­ди є час і навич­ки для напи­сан­ня кон­тен­ту, ви може­те роз­ши­ри­ти свої мож­ли­во­сті, залу­чив­ши поза­штат­ну групу авторів, яка допо­мо­же ство­рю­ва­ти теми, реда­гу­ва­ти, опти­мі­зу­ва­ти або пере­фор­ма­ту­ва­ти наяв­ний кон­тент для ново­го вико­ри­стан­ня. Спе­ціалі­зо­ване агент­ство може допо­мог­ти з дис­три­бу­цією контенту.

Що ви отримаєте в результаті?

Пере­на­пра­вив­ши кон­тент-мар­ке­тинг на аут­сор­синг, ви звіль­ни­те час для стра­те­гіч­ної діяль­но­сті, нових ідей, при цьо­му отри­має­те якіс­ний матеріал для пуб­ліка­цій у біль­шо­му обсязі, ніж раніше.

Аут­сор­синг — дуже рен­та­бель­ний і гнуч­кий спо­сіб ство­рен­ня кон­тен­ту. Це зазви­чай дешев­ше, ніж най­ма­ти на пов­ну став­ку авто­ра. І тут мож­на віль­но регу­лю­ва­ти мас­шта­би вироб­ле­ної інформації.

Коман­да авторів, у якій є галу­зеві екс­пер­ти, може ство­рю­ва­ти та пуб­ліку­ва­ти кон­тент наба­га­то швид­ше й ефек­тив­ні­ше. Отже, ви охо­пи­те шир­шу ЦА. Також у цьо­му випад­ку мож­на тесту­ва­ти різ­ні види кон­тен­ту, щоб визна­чи­ти, який саме викли­кає най­біль­ший інте­рес користувачів.

Аут­сор­синг забезпечує:

- збіль­шен­ня кіль­ко­сті пере­глядів і конверсії;

- при­ріст під­пис­ни­ків і залу­че­но­сті цільо­вої аудиторії;

- збіль­шен­ня про­да­жів і доходу.

Під час спів­пра­ці з коман­дою авторів ви мати­ме­те постій­ний запас якіс­но­го кон­тен­ту (на тиждень-два напе­ред), з’яв­лять­ся нові знан­ня в галузі мар­ке­тин­гу та від­кри­ють­ся широ­кі мож­ли­во­сті для досяг­нен­ня нових цілей у бізнесі.

 

Залиш­те заявку:

[simple_contact_form]