Як створити воронку продажів? Проста модель для будь-якого бізнесу

маркетингова воронка

Ворон­ка про­да­жів — це модель, що опи­сує перед­ба­чу­ва­ну «подо­рож» май­бут­ньо­го покуп­ця від пер­шо­го знай­ом­ства з про­по­зи­цією або това­ром до реаль­ної покупки. 

Мар­ке­то­ло­ги постій­но екс­пе­ри­мен­ту­ють з цією модел­лю, закла­да­ю­чи нові умо­ви або кори­гу­ю­чи наяв­ні. Ефек­тив­на модель ворон­ки полег­шує запуск про­дук­ту і направ­ляє потен­цій­них клієн­тів до здійс­нен­ня покуп­ки. Кін­це­вий резуль­тат хоро­шої ворон­ки — це висо­ка конверсія. 

Якщо у вашо­му біз­несі низь­ка кон­вер­сія — саме час «погра­ти» в нові моделі воро­нок. У цій стат­ті ми пока­же­мо одну з моде­лей, яка ство­ре­на за допо­мо­гою контенту.

маркетинговая воронка

Кож­на люди­на з вашої цільо­вої ауди­торії є потен­цій­ним клієн­том. Спо­чат­ку вона, пере­гля­да­ю­чи ваш сайт або сторін­ку в соціаль­них мере­жах, стає відві­ду­ва­чем, а коли купує про­дукт — клієнтом.

Про­по­но­ва­на ниж­че ворон­ка про­да­жів — це стра­те­гія пере­тво­рен­ня потен­цій­них клієн­тів в реаль­них. Вона має вико­ну­ва­ти наступ­ні функції:

 • Залу­ча­ти на цільо­ву сторін­ку потен­цій­них клієнтів.
 • Захо­плю­ва­ти відві­ду­ва­чів, які пере­гля­да­ють цільо­ву сторін­ку як “гарячі” ліди (тих, хто зго­ден отри­ма­ти лід-магніт, тіс­но пов’я­за­ний з про­по­но­ва­ним продуктом).
 • Вико­ри­сто­ву­ва­ти серію елек­трон­них листів, які при­вер­та­ють ува­гу до продукту.
 • Про­су­ва­ти про­дукт або послугу.

Підготовка воронки продажів

Для почат­ку необ­хід­но зазда­ле­гідь під­го­ту­ва­ти при­ва­б­ли­вий і пере­кон­ли­вий лід-магніт. Для цьо­го потріб­но вияви­ти про­бле­му, з якою сти­каєть­ся цільо­ва ауди­торія і запро­по­ну­ва­ти рішен­ня за раху­нок про­по­но­ва­но­го про­дук­ту або послуги.

Це може бути без­ко­штов­ний елек­трон­ний курс, аудіок­ни­га, вебі­на­ри та інше. Всьо­го вам потріб­но буде ство­ри­ти кон­тент для двох лід-магенітів, цільо­вої сторін­ки та додат­ко­вої інфор­ма­ції. Якщо у вас немає мож­ли­во­сті зро­би­ти це само­стій­но, ско­ри­стай­те­ся аут­сор­син­гом кон­тен­ту.

Наступне, що нам зна­до­бить­ся — Цільо­ва Сторін­ка (лен­дінг). Вона буде про­су­ва­ти лід-магніт і залу­ча­ти відві­ду­ва­чів. На ній обо­в’яз­ко­во пови­нен бути заклик до дії.

Кори­сні реко­мен­да­ції для цільо­вої сторінки:

 • Вико­ри­сто­вуй­те ефект­ний заголовок.
 • Пере­рахуй­те пере­ва­ги лід-магніту.
 • Створіть лег­кий дизайн з кон­траст­ни­ми кольорами.
 • Надай­те так зва­ний «соціаль­ний доказ» у вигляді від­гуків клієнтів.

Коли лід-магніт і цільо­ва сторін­ка гото­ві до робо­ти, мож­на при­сту­па­ти до побу­до­ви ворон­ки продажів.

Воронка продажів: короткий зміст

Дана модель ворон­ки про­да­жів вклю­чає в себе:

 1. Про­су­ван­ня лід-магніту.
 2. Захоплен­ня потен­цій­них клієнтів.
 3. Достав­ка лід-магніту.
 4. Додат­ко­ва інформація.
 5. Підви­щен­ня цінності.
 6. Про­по­зи­ція ще одно­го без­ко­штов­но­го бонусу.
 7. Про­су­ван­ня продукту.
 8. Залу­чен­ня тих, які «від­па­ли».

Крок 1. Просування лід-магніту

Перш ніж запус­ка­ти кам­панію, вит­рать­те дея­кий час на пла­ну­ван­ня і збір бази. Адре­си елек­трон­ної пошти ваших клієн­тів, гостьо­ва пуб­ліка­ція, в якій мож­на про­су­ва­ти поси­лан­ня на цільо­ву сторін­ку, вебі­нар або реклам­на кам­панія в Facebook Ads — мож­ли­во­стей досить багато.

Крок 2. Перетворення відвідувачів на потенційних клієнтів

Заклик до дії на вашій цільо­вій сторін­ці пови­нен місти­ти фор­му, в яку відві­ду­ва­чі можуть вне­сти свої контакти. 

Відра­зу сег­мен­туй­те потен­цій­них клієн­тів. Напри­клад, тих, хто зали­шив запит на лід-магніт мож­на помі­сти­ти в групу роз­сил­ки з назвою «інте­рес» або при­своїти цій групі такий тег.

Кон­так­ти бажа­но відра­зу зби­ра­ти в базу для май­бут­ньої роз­сил­ки на одній з плат­форм email-мар­ке­тин­гу. Наше агент­ство є парт­не­ром плат­фор­ми SendPulse, в якій мож­на нала­што­ву­ва­ти май­бут­ню серію листів. Зареєструй­те­ся за цим поси­лан­ням, щоб отри­ма­ти знижку.

Крок 3. Отримання лід-магніту

Те, як ви доста­ви­те лід-магніт, зале­жить від його типу. Якщо це заван­та­жу­ва­ний файл, мож­на надісла­ти його в елек­трон­но­му листі. Якщо ні — пере­на­прав­те кори­сту­ва­чів на сторін­ку сай­ту, де вони змо­жуть його заван­та­жи­ти. Мож­на вико­ри­сто­ву­ва­ти Dropbox або інші файлообмінники. 

Крок 4. Додаткова інформація

Тут почи­наєть­ся етап «розі­гріву» потен­цій­но­го клієн­та. Якщо лід-магніт достав­ле­ний не по елек­трон­ній пошті, потріб­но від­пра­ви­ти перед­плат­ни­ку поси­лан­ня, перей­шов­ши по яко­му він змо­же отри­ма­ти інфор­ма­цію про ваш про­дукт. Ство­рю­ва­ти при цьо­му новий унікаль­ний кон­тент необов’язково.

 

Крок 5. Підвищення цінності

Піс­ля повто­рен­ня чет­вер­то­го кро­ку через пару днів необ­хід­но роз­ши­ри­ти тему, ство­рив­ши новий кори­с­ний кон­тент, напри­клад, стат­тю в блозі, екс­клю­зив­ний відео­ро­лик і т.і. якщо спо­чат­ку про­дукт про­по­ну­вав­ся  елек­трон­ною поштою, вико­ри­сто­вуй­те для від­прав­ки наступ­ної інфор­ма­ції цей же метод.

Крок 6. Ще один безкоштовний бонус

Тут потріб­но запро­по­ну­ва­ти дру­гий лід-магніт. При цьо­му, важ­ли­вою части­ною є тизер для наступ­но­го листа. Щось на кшталт: «до речі, у мене є екс­клю­зив­ний курс, який наба­га­то глиб­ше роз­кри­ває тему. Я поділю­ся з вами подро­би­ця­ми через кіль­ка днів».

Крок 7. Просування продукту

Щоб потен­цій­ні клієн­ти захо­ті­ли при­дба­ти про­дукт, потріб­но нада­ти про ньо­го достат­ньо інфор­ма­ції зі скрін­шо­та­ми, фото­гра­фія­ми і т.д. Створіть унікаль­ну цільо­ву сторін­ку спе­ціаль­но для групи, яку розі­грі­ває­те. І не забудь­те спо­чат­ку і в кін­ці сторін­ки Дода­ти кноп­ку «Купи­ти зараз». 

Крок 8. Залучення тих, які відпали

Піс­ля того, як відві­ду­вач купить про­дукт, потріб­но при­своїти йому тег «Покуп­ка» і вида­ли­ти з тегу (або групи) «інте­рес» — це досить про­сто нала­што­вуєть­ся на плат­фор­мі email-маркетингу.

Це дає мож­ливість попра­ц­ю­ва­ти з ауди­торією, що сум­ні­ваєть­ся, напри­клад, запро­по­ну­вав­ши їй зниж­ки або «наля­кав­ши» датою закрит­тя, коли про­дукт вже не мож­на буде придбати.

Висновок

Це про­ста і робо­ча модель ворон­ки про­да­жів, досить поши­ре­на в Інтер­неті. Як будь-яку модель її мож­на вдос­ко­на­лю­ва­ти нескін­чен­но. Особ­ли­во досяг­ли успі­ху в цьо­му пред­став­ни­ки інфобіз­не­су, чия ворон­ка про­да­жів ефек­тив­на у зв’яз­ці кон­тент-мар­ке­тин­гу, email-мар­ке­тин­гу та реклам­них інструментів.

Якщо вам необ­хід­на кон­суль­та­ція по ство­рен­ню кон­тен­ту для воро­нок про­да­жів, звертайтеся!

Залиш­те заявку:

[simple_contact_form]