Як написати статтю, яка сподобається вашій аудиторії?

написати статтю

Як напи­са­ти стат­тю, яка спо­до­баєть­ся чита­чам? Зву­чить тро­хи див­но. Стат­ті для того й пишуть­ся, щоб їх чита­ли, чи не так? Але на прак­ти­ці в інтер­неті щосе­кун­ди з’яв­ляєть­ся сот­ні тисяч ста­тей. Тіль­ки на плат­фор­мі WordPress бло­ге­ри щомі­ся­ця пуб­лі­ку­ють 70 млн нових статей.

 

интернет за минуту

 

Біль­шу части­ну цих ста­тей мало хто читає. І спра­ва не тіль­ки в тому, що обрані неці­каві теми або тек­сти пога­но напи­сані, а в тому, що кори­сту­ва­чі роз­пе­щені кон­тен­том, яко­го так бага­то, що навіть вар­тіс­ним матеріа­лам важ­ко про­би­ти­ся до читача.

Про­те є стат­ті, які ста­ють вірус­ни­ми або про­сто зби­ра­ють вели­кий від­со­ток потріб­ної ауди­торії. Тут ми роз­г­ля­не­мо основ­ні клю­чо­ві фак­то­ри, які впли­ва­ють на те, щоб вашу стат­тю все-таки було прочитано.

Ключові чинники хорошої статті

 1. Дослідіть тему і зберіть потріб­ний матеріал.
 2. При­ду­май­те хоро­ший заголовок.
 3. Вико­ри­сто­вуй­те пра­виль­ний фор­мат статті.
 4. Пишіть про­сто й енергійно.
 5. Вклю­чіть візу­аль­ні елементи.
 6. Постав­те моти­ву­ю­чий заклик до дії.
 7. Не ігно­руй­те SEO.

 

Роз­г­ля­не­мо кожен пункт!

 

1. Дослідіть тему та зберіть потрібний матеріал

Страх біло­го арку­ша (неро­зу­мін­ня або незнан­ня того, з чого поча­ти худож­ній твір) трап­ляєть­ся не лише в пись­мен­ни­ків. Бло­ге­ри чи авто­ри комер­цій­них текстів теж сти­ка­ють­ся з цією про­бле­мою. Але їм тро­хи лег­ше, бо в них є хоча б спіль­на тема.

Напри­клад, тут ми пише­мо про кон­тент-мар­ке­тинг і все, що з ним пов’я­за­но. Якщо нам потріб­на кон­крет­на тема, ми про­во­ди­мо неве­ли­ке дослід­жен­ня з аналі­зу пошу­ко­вих запи­тів (сервіс Wordstat або інші, які аналі­зу­ють, що люди шука­ють), диви­мо­ся, які теми доб­ре «захо­дять» на інших бло­гах, запи­тує­мо клієнтів.

 

План зі ство­рен­ня теми може бути таким: 

1. Визна­чте осо­би­стість клієн­та. Мож­на ско­ри­ста­ти­ся інстру­мен­том ство­рен­ня пер­со­ни клієн­та. Опи­шіть цю пер­со­ну, знай­діть від­по­відне фото і в про­цесі ство­рен­ня стат­ті періо­дич­но погля­дай­те на ньо­го. Ви пише­те для збір­но­го обра­зу вашої ауди­торії, який пер­соні­фікуєть­ся у фото­гра­фії цієї людини.

2. Визна­чте мету стат­ті (збіль­ши­ти кіль­кість під­пис­ни­ків, підви­щи­ти кон­вер­сію, поді­ли­ти­ся дум­кою екс­пер­тів тощо). Цілей може бути кіль­ка, але одна — голов­на. Три­май­те її в голо­ві, щоб не ско­ти­ти­ся, при­пу­сті­мо, в стиль, що про­дає, коли ви опи­сує­те про­дукт або послу­гу з метою інфор­му­ван­ня або збіль­шен­ня експертності.

3. Зберіть яко­мо­га біль­ше інфор­ма­ції — пере­ко­най­те­ся, що ви перевіри­ли інфор­ма­цію не з 2–3 сай­тів, а хоча б з 10.
Органі­зуй­те зібра­ну інфор­ма­цію та скла­діть корот­кий план.

 

2. Придумайте гарний заголовок

Заго­ло­вок стат­ті — це пер­ше, що бачать чита­чі. Ба біль­ше, під час дис­три­бу­ції кон­тен­ту, вели­кий від­со­ток кори­сту­ва­чів у вашій стат­ті про­чи­та­ють тіль­ки заго­ло­вок. Стат­ті про­су­ва­ють­ся через соц­ме­ре­жі, над­си­ла­ють­ся в месен­дже­рах і все це лише заго­ло­вок. Тому від заго­лов­ка потріб­на, як кажуть мар­ке­то­ло­ги, висо­ка конверсія.

Пога­ний заго­ло­вок поз­ба­вить най­кра­щу стат­тю чита­чів, а хоро­ший може збіль­ши­ти їхню кіль­кість у рази.

В інтер­неті ви знай­де­те без­ліч реко­мен­да­цій зі скла­дан­ня хоро­ших заго­лов­ків, ми про­по­нує­мо най­більш універсальні.

 • Пере­ко­най­те­ся, що він при­вер­тає ува­гу і дає чіт­ке уяв­лен­ня про вашу статтю.
 • Перевір­те, що він вка­зує на про­бле­му і про­по­нує чита­чам рішення.
 • Якщо в заго­лов­ку є пере­раху­ван­ня чого-небудь, то вико­ри­сто­вуй­те циф­ри, а не уза­галь­нен­ня «бага­то», «швид­ко», «стар­ше», «біль­ше».
 • Вра­хо­вуй­те пошу­ко­ві запи­ти, якщо вам важ­ли­во залу­чи­ти пошу­ко­вий трафік.

 

3. Використовуйте правильний формат статті

Пра­виль­ний фор­мат стат­ті має вели­ке зна­чен­ня. Фор­мат не лише допо­ма­гає чита­чам кра­ще зро­зу­міти текст, а й доз­во­ляє при­вер­ну­ти їхню ува­гу до потріб­них дета­лей, акцен­ту­ва­ти пев­ні фраг­мен­ти. У стра­те­гії кон­тент-мар­ке­тин­гу є цілий напрям, пов’я­за­ний із пра­виль­ною пода­чею змісту — архі­тек­ту­ра кон­тен­ту.

Щоб органі­зу­ва­ти стат­тю логіч­но, вам необ­хід­но вра­хо­ву­ва­ти такі осно­ви фор­ма­ту­ван­ня, які під­хо­дять прак­тич­но для будь-якої статті:

 

 • Заго­ло­вок
 • Автор
 • Інтри­гу­ю­чий вступ
 • Тіло
 • Вис­но­вок

І для чита­ча, і для пошу­ко­вих систем фор­мат стат­ті — те, чим не вар­то нех­ту­ва­ти. Візь­міть на озброєн­ня чоти­ри про­стих прийоми:

 

 • Створіть кру­тий заголовок;
 • Вико­ри­сто­вуй­те заго­лов­ки, під­за­го­лов­ки, цитати;
 • Роз­бий­те текст на корот­кі абза­ци, пишіть корот­ки­ми реченнями;
 • Вико­ри­сто­вуй­те списки.

Ці нехит­рі варіан­ти фор­ма­ту­ван­ня відра­зу полег­шать ваш текст для сприйняття.

 

4. Пишіть просто і зрозуміло

Така про­ста і зро­зу­мі­ла пора­да вияв­ляєть­ся іноді най­склад­ні­шою. Те, як ми пише­мо, пов’я­зане з тим, як ми мисли­мо. За тен­ден­цією все уск­лад­ню­ва­ти може хова­ти­ся нев­пев­неність, слаб­ке знан­ня теми або спро­ба захо­ва­ти суть за склад­ни­ми кон­струк­ція­ми речень. А буває, що без цьо­го пси­хо­ло­гіз­му, людині здаєть­ся, що про­стий текст буде ніко­му не ціка­вий. Це не так.

Чита­чі бага­то пра­ц­ю­ють і ваша стат­тя — це мож­ливість дізна­ти­ся щось нове або кори­сне із задо­во­лен­ням для себе. Зро­би­ти пере­по­чи­нок і щось отри­ма­ти. І коли дово­дить­ся напру­жу­ва­ти­ся, щоб про­би­ти­ся через нетрі склад­но­під­ряд­них кон­струк­цій і незро­зу­мі­лої тер­мі­но­ло­гії, то задо­во­лен­ня закінчується.

Склад­на мова вто­мить ауди­торію, тому вико­ри­сто­вуй­те роз­мов­ний тон, навіть пояс­ню­ю­чи склад­ні речі.

 

5. Включіть візуальні елементи

Недолік комуніка­ції за допо­мо­гою тек­сту — у склад­ній пере­да­чі емо­цій. Коли ми роз­мо­в­ляє­мо зі спів­роз­мов­ни­ком, ми має­мо міміку, тембр голо­су, жести та пози. А коли ми роз­мо­в­ляє­мо через текст, то зали­шаєть­ся мож­ливість пере­да­чі емо­цій за допо­мо­гою зоб­ра­жень, еле­мен­тів верст­ки, шрифтів.

 

Реко­мен­дує­мо:

 • Не боя­ти­ся порож­ньо­го про­сто­ру нав­ко­ло тексту;
 • Вико­ри­сто­ву­ва­ти зоб­ра­жен­ня, відео.

 

Не реко­мен­дує­мо:

 • Вико­ри­сто­ву­ва­ти химер­ні шрифти;
 • Малень­кий текст;
 • Занад­то яскраві кольо­ри (якщо у вас немає спе­ціаль­ної мети їх використання).

 

6. Дайте мотивуючий заклик до дії

Поча­ток і кіне­ць стат­ті — най­склад­ні­ше. Але дру­га про­бле­ма вирі­шуєть­ся, якщо ви органіч­но впи­ше­те заклик до дії. Тут потріб­но буде зга­да­ти про мету стат­ті. Тепер саме час підви­щи­ти для неї кон­вер­сію одним пере­кон­ли­вим абзацом.

Спо­ну­кай­те чита­чів зро­би­ти кон­крет­ні кро­ки, щоб ста­ти вашим клієн­том. Попросіть їх про­ко­мен­ту­ва­ти вашу стат­тю, поді­ли­ти­ся в соціаль­них мере­жах, надісла­ти дру­го­ві, під­пи­са­ти­ся на роз­сил­ку, про­чи­та­ти інші стат­ті в блозі або купи­ти опи­су­ва­ний продукт.

Напи­са­ти стат­тю — це части­на про­це­су, важ­ли­во ще отри­ма­ти з неї мар­ке­тин­го­ву користь.

7. Враховуйте SEO

Бага­то авторів не люб­лять реко­мен­да­ції для пошу­ко­вих систем, у них вини­кає від­чут­тя, що якась без­душ­на маши­на вкли­нюєть­ся у твор­чий про­цес зі свої­ми «клю­ча­ми», «нудо­тою» і «хліб­ни­ми крихтами».

Але най­часті­ше достат­ньо необ­хід­но­го міні­му­му, щоб пошу­ко­ви­ки не ігно­ру­ва­ли вашу статтю:

 

 • Мета-опис (description);
 • Клю­чо­ві слова;
 • Внут­ріш­ні посилання.

Мета-опис

Як і у випад­ку із заго­лов­ка­ми, опис, який виво­дить пошу­ко­ва систе­ма у вигляді сні­пе­ту — це ще один спо­сіб зму­си­ти людей клік­ну­ти на ваше поси­лан­ня і про­чи­та­ти статтю.

Опис допо­ма­гає пошу­ко­вим систе­мам зро­зу­міти тему стат­ті та роз­мі­сти­ти її у верх­ній частині резуль­татів пошу­ку від­по­від­но до кон­крет­них пошу­ко­вих запитів.

Пере­ко­най­те­ся, що ваш мета­о­пис від­по­ві­дає таким правилам:

 

 • Містить основне клю­чо­ве слово;
 • У межах 150 символів;
 • Має заклик до дії (не обо­в’яз­ко­во, але працює).

Ключові слова

Щоб мак­си­маль­но збіль­ши­ти кіль­кість пере­глядів вашої стат­ті за допо­мо­гою пошу­ко­вих систем, необ­хід­но вста­ви­ти реле­вант­ні клю­чо­ві сло­ва. Сфо­ку­суй­те стат­тю нав­ко­ло основ­ної клю­чо­вої фра­зи. Встав­те її у вступ, вис­но­вок, заго­ло­вок і під­за­го­лов­ки. Не пере­ста­рай­те­ся, збері­гай­те адек­ват­ність тек­сту для читача.

Пам’я­тай­те про додат­ко­ві клю­чо­ві сло­ва, які можуть поси­ли­ти вашу стат­тю. Не пере­пов­нюй­те текст клю­чо­ви­ми сло­ва­ми! Дея­кі стат­ті через це від­мо­в­ля­ють­ся чита­ти не тіль­ки люди, а й роботи 🙂

 

Внутрішні посилання

Щоб зро­би­ти стат­тю глиб­шою і поліп­ши­ти те, що нази­ваєть­ся «перелін­ков­ка», додай­те внут­ріш­ні поси­лан­ня на свої старі публікації.

Поси­лан­ня — пре­крас­на мож­ливість сти­му­лю­ва­ти ауди­торію про­во­ди­ти біль­ше часу на вашо­му сай­ті. Внут­ріш­ні поси­лан­ня будуть ожив­ля­ти ваші старі пуб­ліка­ції та покра­щу­ва­ти новий кон­тент. І це чудо­ва так­ти­ка SEO.

 

Висновок

Тепер ви знає­те, як напи­са­ти стат­тю. Не геніаль­ну, але хоро­шу, яку захо­четь­ся дочи­та­ти до кін­ця. Ство­рю­ю­чи стат­ті нашим клієн­там, ми вико­ри­сто­вує­мо ці прин­ци­пи, а іноді додат­ко­ві так­ти­ки для SEO.

Це базо­ві реко­мен­да­ції, які, без­умов­но, мож­на роз­ши­ри­ти, а про кожен пункт спис­ку напи­са­ти окре­му стат­тю. Мож­ли­во, коли-небудь ми до них доберемося.