Ваша історія вже існує. Розкажіть її!

Допо­мо­га біз­не­су у ство­рен­ні под­ка­стів, що при­но­сять при­бу­ток, спри­я­ють впізна­ва­но­сті брен­ду, роз­ши­рю­ють вплив і закрі­плю­ють лідерство

podcast_5.png
you_tub.svg
spotif_y.svg
pocket_casts.svg
apple_podcastswhite.svg

Зробимо серію подкастів та покажемо вашій аудіторії

Ми допо­мо­же­мо вам ство­ри­ти под­каст з 4‑х епізодів в трьох фор­ма­тах: відео, аудіо та тексти.

 

Ця серія задо­воль­нить всі ваші потре­би в контент-маркетингу.

 

Ми роз­мі­сти­мо їх на всіх плат­фор­мах та зро­би­мо авто­ма­тич­ну роз­сил­ку для еmail-мар­ке­тин­гу на вашо­му сай­ті та в соціаль­них мережах.

Що ми пропонуємо?

Дослідження

Ми збе­ре­мо інфор­ма­цію про ваш біз­нес, цільо­ву ауди­торію і мар­ке­тин­го­ві цілі. На базі цієї інфор­ма­ції запро­по­нує­мо дієву стра­те­гію для ваших подкастів.

Маркетинг і розповсюдження

Ми про­су­не­мо ваш под­каст і поши­ри­мо його серед потен­цій­них слу­ха­чів в соціаль­них медіа, відео та аудіо плат­фор­мах. А також нала­штує­мо авто­ма­тич­ну серію листів з епізо­да­ми, яку ви змо­же­те про­по­ну­ва­ти на своє­му сай­ті, щоб вклю­ча­ти клієн­тів у мар­ке­тин­го­ву воронку.

Розробка плану

Ми роз­ро­би­мо план под­ка­сту, який вклю­чає в себе теми епізодів, сце­нарії питань та від­по­ві­дей, гра­фік випус­ку і бюд­жет, мож­ли­во інших гостей.

Аналіз і звітність

Ми регу­ляр­но буде­мо аналі­зу­ва­ти ваш под­каст, щоб зро­зу­міти, як він вико­нує свої цілі.

Створення контенту

Ми ство­ри­мо кон­тент для вашо­го под­ка­сту, вклю­ча­ю­чи запи­си, мон­таж, дода­ван­ня музи­ки та зву­ків, а також реклам­ні матеріа­ли. Ми бере­мо на себе мон­таж, облад­нан­ня та інші тех­ніч­ні моменти.

Масштабування

За вашим бажан­ням, ство­ри­мо щотиж­не­вий або щомі­сяч­ний под­каст з мар­ке­тин­го­ви­ми цілями.

podcast_4.png

Створення подкастів

Ми бере­мо на себе всі тех­ніч­ні питан­ня: студію, облад­нан­ня, мон­таж, оформ­лен­ня ака­ун­тів та каналів, сце­нарії, питан­ня та від­по­віді, про­су­ван­ня тощо.

 

А ви при­хо­ди­те та роз­по­ві­дає­те про свою улюб­ле­ну справу!

Відгуки

Под­ка­сти для нас — це мож­ливість спіл­ку­ва­тись з потен­цій­ним клієн­том, пока­за­ти, зо за ком­панією справж­ні живі люди. Це довіра.

Мак­сим
Ком­панія MaxBox

Дуже дієвий інстру­мент, щоб збіль­ши­ти ауди­торію, особ­ли­во з залу­чен­ням рекла­ми. Також важ­ли­во, що один випуск — це авто­ма­тич­но пара ста­тей та інші формати.

Олексій
Клініка реа­біліта­ції

Замовити презентацію або консультацію