Контент для блогу та розсилок

Створення постів для блогу та автоматичної email розсилкиЯкщо у вас стар­тап або ви сфо­ку­со­вані на роз­вит­ку влас­но­го про­дук­ту, то час — ваш най­цін­ні­ший ресурс. Тому ми про­по­нує­мо послу­гу, яка допо­мо­же вам зосе­ре­ди­ти­ся на голов­них зав­дан­нях, а ми візь­ме­мо на себе ство­рен­ня і роз­по­всюд­жен­ня ціка­во­го кон­тен­ту. Кон­тент пра­ц­ює, коли він є теж про­дук­том ком­панії, а не чимось вто­рин­ним. Ми допо­мо­же­мо зро­би­ти його кори­сним для вашої ауди­торії, яка від­дя­чить вам покуп­ка­ми та лояль­ністю. Про­по­нує­мо ефек­тив­ну та перевіре­ну зв’язку: 

Тексти для блогу та автоматична серія листів


Наші пере­ва­ги:
  1. Кон­тент, який при­вер­тає ува­гу: наша коман­да рай­терів ство­рює тек­сти, гра­фіки, інфо­гра­фіки, інтерв’ю та відео, які захо­плю­ють та зали­ша­ють слід у сві­до­мо­сті вашій аудиторії.
  2. Авто­ма­ти­за­ція про­це­су: Ми вико­ри­сто­вує­мо пере­до­ві інстру­мен­ти для авто­ма­тич­но­го над­си­лан­ня email роз­си­лок, щоб ви мог­ли ефек­тив­но управ­ля­ти своїм часом.
  3. Цільо­ва ауди­торія: Ми допо­мо­же­мо вам зро­зу­міти, хто ваша цільо­ва ауди­торія та яким кон­тен­том її привернути.
  4. Мар­ке­тинг та аналіти­ка: Наша коман­да забез­пе­чує стра­те­гію мар­ке­тин­гу та надає звіти для від­сте­жен­ня резуль­татів вашо­го контенту.
Як це працює:
  1. Кон­суль­та­ція: Ми зустрі­не­мо­ся з вами, щоб зро­зу­міти ваші потре­би та цілі.
  2. Ство­рен­ня кон­тен­ту: Наші фахів­ці роз­роб­лять план та ство­рять ціка­вий контент.
  3. Пуб­ліка­ція: Ми авто­ма­ти­зує­мо про­цес пуб­ліка­ції у соціаль­них мере­жах та email розсилки.
  4. Моніто­ринг та аналіти­ка: Ми від­сте­жує­мо резуль­та­ти та про­по­нує­мо стра­те­гіч­ні покращення.

Оберіть CMDIGITAL, і ми допоможемо вам зосередитися на розвитку вашого стартапу, а не на створенні контенту.

 

Зв’яжіться з нами сьогодні, і давайте разом рухатися вперед!

ЗАПОВНЮЙТЕ ФОРМУ
ОТРИМАЙТЕ ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ

Будь ласка. введіть корректно ваші данні!